Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

Czwartek 24.05.2018

zaawansowane

ABC Powiatowego Urzędu Pracy

 KTO MOŻE BYĆ BEZROBOTNYM

 

O status osoby bezrobotnej ubiegać się może:

 

1) obywatel polski poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych,

2) cudzoziemiec poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 • jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • jest obywatelem państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób,
 • posada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
 • posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkiwanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz.1175, z póź. zm.)
 • posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt tolerowany lub korzystający z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej .
 • jest cudzoziemcem – członkiem rodziny obywatela polskiego,

 

o ile jest osobą:

 

niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

 • ukończyła 18 lat,
 • kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
 • nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego,
 • nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.) o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
 • nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2,0 ha przeliczeniowych, ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,
 • nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na podstawie odrębnych przepisów  obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, lub zaopatrzenia emerytalnego,
 • nie jest osoba tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,
 • nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego,
 • nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

 

 

 

 

UTRATA STATUSU BEZROBOTNEGO 

 

Następuje w przypadku:

 

1.      nie spełnienia warunków określony powyżej,

2.      otrzymania pożyczki z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt. 2,

3.      odmowy bez uzasadnionej przyczyny, podjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, albo udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 90 dni,

4.      nie stawienia się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w ciągu 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu nasypuje na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy,

5.      nie stawienia się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 73 ust. 2a;

6.      odmowy poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy; pozbawienie statusu następuje na okres 3 miesięcy od dnia tej odmowy;

7.      przerwania z własnej winy stażu, szkolenie lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 90 dni, 

8.      na wniosek bezrobotnego.

 

 

OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO

 

1.      Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwości zatrudnienia lub szkolenia. Bezrobotny, który nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w ciągu 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego; pozbawienie statusu następuje na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy.

2.      Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia tj., do którego ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu, a  jego stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie tego zatrudnienia oraz łączny czas dojazdu do miejsca zatrudnienia i z powrotem środkami komunikacji publicznej nie przekracza 3 godzin.

3.      Osoba, która odmówiła bez uzasadnionej przyczyny, podjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, albo udziału w szkoleniu, przygotowaniu zawodowy w miejscu pracy traci status bezrobotnego; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 90 dni,

4.      Bezrobotny ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy. Osoba, która odmówiła poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy traci status bezrobotnego; pozbawienie statusu następuje na okres 3 miesięcy od dnia tej odmowy.

5.      Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego lub prawa do zasiłku. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub pozarolniczą działalność przynoszącą dochód, bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny.

6.      Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 30 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, ma obowiązek uprzedniego powiadomienia o tym powiatowego urzędu pracy, pod rygorem pozbawienia statusu bezrobotnego. Zasiłek za ten okres nie przysługuje.

7.      Bezrobotny obowiązany jest do składania lub przesyłania, powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie;

- w każdym miesiącu – w przypadku bezrobotnych z prawem do zasiłku,

- w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów – w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

 W razie niedokonana tych czynności zasiłek lub inne świadczenie z tytułu bezrobocia przysługuje od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów.

8.      Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne obowiązana jest do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Za nienależne świadczenie uważa się:

1)   Świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający był pouczony o tych okolicznościach,

2)     Świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierająca to świadczenie,

3)     Zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy, wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia,

4)     Koszty szkolenia -  w przypadku  osoby, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia,

5)     Zasiłek wypłacony  za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,

6)     Świadczenie wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego.

7)     Świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9.      O każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania. Niestawienie się w terminie powoduje utratę statusu bezrobotnego. 

10.  W przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy w terminie 2 dni i przekazać urzędowi zaświadczenie o tej niezdolności wystawione na odpowiednim wzorze – bezzwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy.

                

 

 

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

Rejestracji dokonuje się w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, wypełnienia karty rejestracyjnej oraz poświadczenia własnym podpisem prawdziwości złożonych oświadczeń w obecności pracownika urzędu pracy.

Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych w karcie rejestracyjnej.

 

Dokumenty wymagane do rejestracji:

1.      dowód osobisty, a w przypadku osób niepełnoletnich tymczasowy dowód osobisty lub legitymacja szkolna,

2.      oryginał lub potwierdzoną kopię dyplomu, świadectwa ukończenia szkoły albo zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,

3.      oryginały ( do wglądu) i kserokopie wszystkich świadectw pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień,

4.      książeczka wojskowa,

5.      zaświadczenie Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, w tym ha przeliczeniowe,

6.      dokumenty o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac,

 

ponadto :

 • osoby, które zlikwidowały działalność gospodarczą – zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uwzględniające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy wydane przez ZUS oraz decyzję o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej,
 • osoby, które po ustaniu zatrudnienia pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne - przedkładają zaświadczenie o okresie wypłaty zasiłków wydane przez płatnika (ZUS, zakład pracy)

 

 

Osoba niepełnosprawna, oprócz tych dokumentów przedkłada orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.

 

 

 

DODATEK AKTYWIZACYJNY

 

 

 

Od 1.06.2004 r. bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje na wniosek dodatek aktywizacyjny jeżeli:

 1. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie więcej jednak niż 50 % kwoty zasiłku podstawowego i do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia.
 2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną prace zarobkową. Dodatek przysługuje w wysokości do 30 % kwoty zasiłku podstawowego i do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia.

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

 1. skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane z Funduszu Pracy,
 2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną prace zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
 3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

 

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku - po udokumentowaniu podjęcia zatrudniania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia.

 

 

ZAŚWIADCZENIA

 

Powiatowy Urząd Pracy wydaje zaświadczenia dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne na wniosek za okazaniem dowodu osobistego w pokoju 108 – I piętro.

 

Zaświadczenia do kapitału początkowego dla osób niefigurujących w rejestrze bezrobotnych są wydawane na pisemny wniosek złożony osobiście w informacji urzędu – I piętro, lub za pośrednictwem poczty.

 

We wniosku należy podać:

1. aktualne dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL)

2.dane osobowe z okresu rejestracji, (jeżeli uległy zmianie)

3. adres korespondencyjny

4. określić dokładnie, czego ma dotyczyć zaświadczenie

5. określić sposób odbioru zaświadczenia (osobiście, czy za pośrednictwem poczty)

 

Wytworzył:
Gębka Danuta
Udostępnił:
Andrzej Nowak
(2005-03-24 09:57:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Nowak
(2013-03-07 14:19:08)
 
 
ilość odwiedzin: 269326

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X